کارگاه های آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۰:۰۳| تعداد بازدید: 113

محتویات آموزشی

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی

مدرس

ردیف

جستجوی منابع الکترونیک با محوریت Clinical Key و Up To Date

16/08/1396

سرکار خانم زارعی

1

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

11/07/1396

سرکار خانم بنازاده

2

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

12/07/1396

سرکار خانم بنازاده

3

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

30/07/1396

سرکار خانم بنازاده

4

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

02/08/1396

سرکار خانم بنازاده

5

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

03/08/1396

سرکار خانم بنازاده

6

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

14/07/1397

جناب آقای نبی اللهی

7

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

24/07/1397

جناب آقای نبی اللهی

8

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

13/09/1397

جناب آقای نبی اللهی

9